OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze nieferyjnym.
Celem działania Ogniska jest:

 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:

 • umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania umiejętności i talentów poprzez prowadzenie zespołów artystycznych lub kół zainteresowań,
 • umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie
  i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranych dyscyplin sportowych, a także organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków,
 • organizowanie obozów i warsztatów w okresie ferii i przerwy wakacyjnej dla dzieci młodzieży szczególnie uzdolnionej, zgodnie
  z zapotrzebowaniem wychowanków,
 • organizowanie imprez kulturalnych.

Ognisko współpracuje z rodzicami wychowanków, szkołami, instytucjami i placówkami wspierającymi wychowanków oraz środowiskiem lokalnym:

 • wspólnie organizując konkursy, przeglądy, festiwale i wystawy oraz inne formy prezentacji dorobku wychowanków,
 • organizując spotkania integracyjne, uroczystości szkolne i środowiskowe.